Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Slovní druhy 4

0. obrazovka 1 - podstatné jméno
1. počítačový 10 – citoslovce
2. můj 2 - přídavné jméno
3. devět 8 – spojka
4. přečteš 3 – zájmeno
5. pozdě 9 – částice
6. v 4 – číslovka
7. protože 7 – předložka
8. ať, kéž, nechť 6 – příslovce
9. ham 5 – sloveso


Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006