Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti o bibli

Z jaké části Adamova těla byla Eva stvořena?
ze srdce
hlavy
ze žebra

Jak se jmenoval stavitel archy, se kterou proplul potopou?
JobI
Noe
zák

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Šalomoun
Mojžíš
Abrahám

Jaké přikázání není v „desateru“?
nepomluvíš
nepokradeš
nesesmilníš

Jméno slavného biblického siláka zní:
Herkules
David
Samson

Jakou zbraní zvítězil David nad Goliášem?
palcátem
lukem
prakem

Moudrý král Šalamoun se kromě své moudrosti proslavil také tím, že postavil:
Babylónskou věž
Jeruzalémský chrám
Archu úmluvy

Kolik evangelií je součástí bible?
3
4
2

Jak se jmenovali tři králové?
Kašpar, Melichar, Baltazar
Matouš, Marek, Jan
to není známo

Kým byl Ježíš pokřtěn?
pokřtil sám sebe
nebyl pokřtěn, nepotřeboval křest
pokřtil jej Jan Křtitel

O jakém podobenství se v bibli nehovoří?
o vinném kmeni
o prašivé ovci
o dobrém pastýři

Jaký zázrak Ježíš Kristus udělal?
proměnil rybu ve vepře
proměnil vodu ve víno
proměnil kámen v chleba

Kdo nepatřil mezi apoštoly?
Jidáš
Lukáš
Tomáš

Pašije vypráví o důležité části života Ježíše Krista. O které?
o jeho smrti
o jeho zmrtvýchvstání
o jeho narození

Ve kterém městě byl Ježíš ukřižován?
v Jeruzalémě
v Betlémě
v Nazaretě
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006