Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti o bibli

Z jaké části Adamova těla byla Eva stvořena?
hlavy
ze srdce
ze žebra

Jak se jmenoval stavitel archy, se kterou proplul potopou?
Noe
JobI
zák

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Abrahám
Šalomoun
Mojžíš

Jaké přikázání není v „desateru“?
nepomluvíš
nepokradeš
nesesmilníš

Jméno slavného biblického siláka zní:
Samson
Herkules
David

Jakou zbraní zvítězil David nad Goliášem?
lukem
palcátem
prakem

Moudrý král Šalamoun se kromě své moudrosti proslavil také tím, že postavil:
Archu úmluvy
Jeruzalémský chrám
Babylónskou věž

Kolik evangelií je součástí bible?
3
4
2

Jak se jmenovali tři králové?
Kašpar, Melichar, Baltazar
Matouš, Marek, Jan
to není známo

Kým byl Ježíš pokřtěn?
nebyl pokřtěn, nepotřeboval křest
pokřtil jej Jan Křtitel
pokřtil sám sebe

O jakém podobenství se v bibli nehovoří?
o dobrém pastýři
o vinném kmeni
o prašivé ovci

Jaký zázrak Ježíš Kristus udělal?
proměnil rybu ve vepře
proměnil kámen v chleba
proměnil vodu ve víno

Kdo nepatřil mezi apoštoly?
Tomáš
Lukáš
Jidáš

Pašije vypráví o důležité části života Ježíše Krista. O které?
o jeho narození
o jeho zmrtvýchvstání
o jeho smrti

Ve kterém městě byl Ježíš ukřižován?
v Nazaretě
v Betlémě
v Jeruzalémě
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006