Login
Heslo

Seznam testů

- Angličtina

- Biologie

- Chemie

- Český jazyk

- Dějepis

- Matematika

- Všeobecné testy

- Zeměpis

Znalosti o bibli

Z jaké části Adamova těla byla Eva stvořena?
hlavy
ze srdce
ze žebra

Jak se jmenoval stavitel archy, se kterou proplul potopou?
zák
JobI
Noe

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Abrahám
Mojžíš
Šalomoun

Jaké přikázání není v „desateru“?
nepomluvíš
nepokradeš
nesesmilníš

Jméno slavného biblického siláka zní:
Samson
Herkules
David

Jakou zbraní zvítězil David nad Goliášem?
lukem
prakem
palcátem

Moudrý král Šalamoun se kromě své moudrosti proslavil také tím, že postavil:
Jeruzalémský chrám
Babylónskou věž
Archu úmluvy

Kolik evangelií je součástí bible?
2
3
4

Jak se jmenovali tři králové?
Kašpar, Melichar, Baltazar
to není známo
Matouš, Marek, Jan

Kým byl Ježíš pokřtěn?
nebyl pokřtěn, nepotřeboval křest
pokřtil jej Jan Křtitel
pokřtil sám sebe

O jakém podobenství se v bibli nehovoří?
o prašivé ovci
o vinném kmeni
o dobrém pastýři

Jaký zázrak Ježíš Kristus udělal?
proměnil vodu ve víno
proměnil kámen v chleba
proměnil rybu ve vepře

Kdo nepatřil mezi apoštoly?
Jidáš
Tomáš
Lukáš

Pašije vypráví o důležité části života Ježíše Krista. O které?
o jeho narození
o jeho zmrtvýchvstání
o jeho smrti

Ve kterém městě byl Ježíš ukřižován?
v Betlémě
v Nazaretě
v Jeruzalémě
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 2006